COMMPACT PSTN

COMMPACT PSTN - 1546219 Yêu thích

0 Đánh giá

339 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Giá: 6,083,000 VNĐ

Miễn phí vận chuyển nội, ngoại thành Hà Nội cho đơn hàng này

Giao hàng toàn quốc

Đổi trả trong vòng 72 giờ

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2

Sản phẩm tương tự

AL-830

1,165,000 VNĐ

AL-830

Outdoor PIR

3,667,000 VNĐ

Outdoor PIR


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

§­îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c tÝnh n¨ng míi ®Ó trë thµnh tñ b¸o ®éng kh«ng d©y th«ng minh nhÊt hiÖn nay ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu cña ng­êi dïng ®Æt ra nh­ : 1. KÕt nèi kh«ng d©y 32 vïng vµ 1 vïng cã d©y 2. Tù ®éng gäi 06 sè ®iÖn tho¹i b»ng quay sè PSNT (§T cè ®Þnh) 3. Cã thÓ t¾t më tõ xa qua ®iÖn tho¹i vµ cã thÓ nãi truyÖn trùc tiÕp qua trung t©m b¸o ®éng 4.Ghi ©m s½n lêi nh¾n 01 b¶n tin dµi tíi 20 gi©y 5. LËp tr×nh ®Ó BËt t¾t b»ng m· sè trªn tñ trung t©m hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn tõ xa 6. Kho¶ng c¸ch ®Çu b¸o lªn ®Õn 45m, thêi h¹n dïng cho pin ®Çu b¸o cã thÓ tíi 03 n¨m vµ cã chÕ ®é b¸o khi sắp hÕt pin ®Çu b¸o. ( §· bao gåm Pin s¹c cho trung t©m 4,8V - 1300 mA- dïng ®­îc 48 giê khi mÊt ®iÖn)

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm

Sản phẩm tương tự

Pin s¹c 4,8V

650,000 VNĐ

Pin s¹c 4,8V

Pin 3.6V

333,000 VNĐ

Pin 3.6V

EL-2607 

1,383,000 VNĐ

EL-2607 

EL-2626AC Siren

6,333,000 VNĐ

EL-2626AC Siren

WL EL2635 REPEATER

3,500,000 VNĐ

WL EL2635 REPEATERThiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN