COMMPACT PSTN

COMMPACT PSTN - 1546219 Yêu thích

0 Đánh giá

339 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Giá: 6,083,000 VNĐ

Miễn phí vận chuyển nội, ngoại thành Hà Nội cho đơn hàng này

Giao hàng toàn quốc

Đổi trả trong vòng 72 giờ

Giao hàng nhanh chóng

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2

Sản phẩm tương tự

AL-830

1,165,000 VNĐ

AL-830

Outdoor PIR

3,667,000 VNĐ

Outdoor PIR


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

§­îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c tÝnh n¨ng míi ®Ó trë thµnh tñ b¸o ®éng kh«ng d©y th«ng minh nhÊt hiÖn nay ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu cña ng­êi dïng ®Æt ra nh­ : 1. KÕt nèi kh«ng d©y 32 vïng vµ 1 vïng cã d©y 2. Tù ®éng gäi 06 sè ®iÖn tho¹i b»ng quay sè PSNT (§T cè ®Þnh) 3. Cã thÓ t¾t më tõ xa qua ®iÖn tho¹i vµ cã thÓ nãi truyÖn trùc tiÕp qua trung t©m b¸o ®éng 4.Ghi ©m s½n lêi nh¾n 01 b¶n tin dµi tíi 20 gi©y 5. LËp tr×nh ®Ó BËt t¾t b»ng m· sè trªn tñ trung t©m hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn tõ xa 6. Kho¶ng c¸ch ®Çu b¸o lªn ®Õn 45m, thêi h¹n dïng cho pin ®Çu b¸o cã thÓ tíi 03 n¨m vµ cã chÕ ®é b¸o khi sắp hÕt pin ®Çu b¸o. ( §· bao gåm Pin s¹c cho trung t©m 4,8V - 1300 mA- dïng ®­îc 48 giê khi mÊt ®iÖn)

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm

Sản phẩm tương tự

EL-2607 

1,383,000 VNĐ

EL-2607 

EL-2626AC Siren

6,333,000 VNĐ

EL-2626AC Siren

WL EL2635 REPEATER

3,500,000 VNĐ

WL EL2635 REPEATER

EL-2603 Smoke det.

4,250,000 VNĐ

EL-2603 Smoke det.Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN